Pölymittaus

Hiukkaspitoisuuden mittauksilla selvitetään eri työvaiheiden aiheuttamaa pölyhaitan suuruutta ympäristössä. Tällaisia työvaiheita ovat esimerkiksi kallion poraus ja räjäytystyöt, sekä kiviaineksen ja betonin murskaus, lastaus ja kuljetus. Mittauksilla voidaan selvittää myös liikenteen aiheuttamaa pölyhaittaa.

Infra DM2 pölymittauslaitteisto 

  • mittaa ja määrittää PM10, PM2.5, PM1.0 arvot samanaikaisesti kokonaisleijumapitoisuuden (TSP) mittauksen yhteydessä.
  • tarkkuus on standardia ISO 10473:2000 vastaava.
  • voidaan mitata PM10 hiukkaspitoisuuden vuorokausi, tunti tai minuutti – arvoja.
  • laite koostuu etäohjattavasta keräimestä (standardi SFS 3863), näytteen lämmittimestä, laser diffraktiometristä ja HEPA-suodattimesta.
  • tulokset internetpohjaisessa mittausjärjestelmässä.
  • on varustettu hälytystoiminnolla, jossa laitteistolle voidaan määrittää taso, jonka ylittävistä tuloksista laite lähettää tekstiviestin määrätyille henkilöille.

PM10 pitoisuusmittauksen tulokset indikoivat hengitettävien hiukkasten terveys- ja viihtyvyyshaittaa. Mittauksesta saaduista tuloksista laitteisto määrittää kokonaisleijumapitoisuudet (TSP) samanaikaisesti PM10 mittauksen kanssa (vastaten laskennallisella kertoimella määritettävää VNA 711/2001, 17§). Ilmanlaadusta annetun valtioneuvoston asetuksen (38/2011) mukainen hengitettävien hiukkasten (PM10) 24 tunnin raja-arvo on 50 µg/m3. Pölymittauksen lisäksi kerättävää ilmanäytettä voidaan lämmittää tasalämpöiseksi ja mittauslaite kerää ilmanlaadun lisäksi tiedon ilman lämpötilasta ja kosteudesta. Mittausmenetelmällä saadaan standardia paremmin huomioitua säätilan ja tuulen suunnan vaikutus työmaan aiheuttamaan pölyhaittaan. Lisäksi mittauksessa nähdään vuorokausi ja päiväkohtaiset vaihtelut (huomioiden esim. viikonloput) mittauksessa.

Mittauslaitteistossa oleva suodatin punnitaan ennen ja jälkeen keräyksen tarkkuusvaa’alla sekä taltioidaan mahdollisia jatkotutkimuksia varten. Mittausjakson aikana mahdollisen orgaanisen pölyn vaikutus mittaustulokseen voidaan arvioida siitepölytiedotusten ja HEPA-suodattimen avulla.

Mittaukset suoritetaan yleensä vähintään seitsemän vuorokauden yhtäjaksoisena mittauksena. Mittausaika pyritään ajoittamaan hetkeen, jolloin työmaa on aktiivinen ja tuulensuunta on työmaasta mittauspisteen suuntaan.